Училищно настоятелство

Училищното настоятелство на VІ ОУ “Свети Никола”, гр. Стара Загора е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2003 г. Сдружението осъществява обществено полезна дейност, изразяваща се във финансово, материално-техническо и интелектуално подпомагане на просветната дейност на VІ ОУ “Свети Никола”.

Сдружението съдейства за приобщаване на родители, учители, общественици, дарители, представители на юридически лица, съпричастни към просветното дело, готови да подпомогнат напредъка на училището и обединяване на тяхните усилия с тези на държавните и общински органи и организации.

Основните цели на сдружението са:

  • Съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището.
  • Подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището.
  • Съдействие при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците и учителите на училището.
  • Подпомагане създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на децата и учениците.
  • Съдействие за реализирането на извънкласни и извънучилищни форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците.
  • Съдействие за включване на родителите при организиране на свободното време на децата и учениците.
  • Подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците.
  • Подпомагане социално слабите деца и ученици.
  • Съдействие на Комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Членове на съвета на насоятелите са: Добринка Йорданова, Петя Събчева, Златина Йовчева, Милена Савова, Генади Георгиев, Мария Димитрова, Виктор Кючуков, Миглена Василева, Гергана Божинова.

Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет Златина Минчева Йовчева.

Счетоводител – Даниела Симеонова.

Успешно реализираните проекти на сдружението са: Клуб „Млад родолюбец”, Клуб „Здравно образование”, "Театър на руски език", “Научи и сподели с приятели”, "Здраствуйте братушки".

 

По случай най-българския празник - 24  май, Шесто основно училище „Свети Никола“  бе удостоено с колективната награда  „Стара Загора“ – признание за Светиниколското училище като 180-годишно  духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението.

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg