Подновяване на процедурата за въвеждане на униформи за учениците на VІ ОУ „Свети Никола”

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

През настоящата учебна година, по молба на Училищното настоятелство беше подновена процедурата за въвеждане на униформи за учениците на VІ ОУ „Свети Никола”. 

Педагогическият съвет на училището взе решение да подкрепи Настоятелството, като това решение беше продиктувано от следните цели:
-    да се дисциплинира в учениците чувство за отговорност и спазване на правилата;
-    да се създаде у тях чувството за единност и принадлежност към училището;
-    да се преодолее разликата в социалния статус;
-    да се утвърдят символи на нашето училище, един от които е униформата;
като считаме също, че въвеждането на униформа
-    ще допринесе за засилване на контрола на децата, които влизат на територията на училището, което ще улесни опазването на децата от училище от агресивно поведение на ученици от други училища и от трети лица;
-    ще се възпита в учениците уважение към училището, определяйки точно границите на „прилично облекло”, каквото се изисква към момента съгласно Правилника на училището.

Въпреки добрите намерения, които продиктуваха нашата идея, срещу решението бяха пуснати жалби и възражения.

При обсъждане на наведените доводи против униформите стигнахме до извода, че е налице неразбиране на мотивите, за въвеждането им или погрешно предадена и пресъздадена информация относно задължителния характер на носенето.

На първо място идеята на Настоятелството и Училищното ръководство е децата да осъзнаят, че униформите не следва да се носят по задължение, а защото са горди ученици на VІ ОУ „Свети Никола” и този символ на училището ще ги прави уникални сред останалите ученици от града и ще отразява тяхната принадлежност към училището.

Никога и по никакъв повод училищното ръководство не е употребявало думата „задължително” що се отнася, както до закупуването на униформи точно от този производител или относно носенето от учениците на униформено облекло през учебната година. Утвърдени са само вида на униформата и цветовете на същата.

Желанието да бъдеш част от идеята да се отъждествяваш с училището, в което учиш, посредством един от символите му – ученическата униформа, не може да бъде подчинено на писани закони, то е въпрос на личен морален избор на всеки ученик, естествено подкрепен от родителите. Никой и по никакъв начин не може да накара учениците на сила да бъдат с униформата, избрана от училището за символ на същото, никой няма да бъде връщан от учебни часове, ако не желае да я носи, но целите, които стоят зад въвеждането й, ни карат да отстояваме идеята и да докажем, че това е правилния избор.

Факт е, че родителите на повече от половината ученици желаят въвеждането на ученическа униформа и се надяваме, че постепенно всички ще осъзнаят предимствата от въвеждането и. Всеки нов випуск на това училище ще влиза с идеята, че принадлежността си към него ще показва чрез един от символите му – униформата. Осъзнаваме, че винаги ще има противници на тази идея, но когато привържениците са повече, ние сме обнадеждени, че въпреки невъзможността чрез писано правило да задължим децата да я носят, униформата ще се превърне в желано облекло за учениците на VІ ОУ „Свети Никола”, защото тя е обединителния символ на училището и е гордост да си негов ученик.

Благодаря на всички родители, които подкрепиха тази идея на Училищното настоятелство.

Благодаря и на онези, които са против и чрез жалбите си предизвикаха проверка на училището от Инспектората по образованието, която констатира, че не сме нарушили с нищо правото на личен избор на всеки и следвайки закона сме успели да убедим по-голяма част от родителите и учениците в положителните страни на въвеждането на униформа.

На тези родители, които са против пожелавам да успеят да възпитат у децата си онези ценности, които ще доведат до едно здраво и сплотено общество, в каквото те ще трябва да растат, работят и отглеждат своите деца.

Отричането изцяло, на това, което по една или друга причина не ни харесва, не означава, че то не е правилно или зад него не стоят благородни цели.

Затова не следва да пречим на тези, които са подкрепили идеята, да я реализират, а Вашите деца надявам се, виждайки гордостта, с която учениците носят униформата, ще успеят да Ви убедят, че искат да принадлежат към идеите и ценностите на VІ ОУ „Свети Никола”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО