Проект Еразъм+ „Иновациите - гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“

 

          В края на 2021 година за  VI ОУ „Свети Никола“ - град Стара Загора, успешно приключиха квалификационните курсове по проект Еразъм+  „Иновациите - гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“, № 2019-1-BG01-KA101062055 в град Прага. Участваха 6-ма учители от Шесто ОУ Свети Никола“.  В обученията присъстваха партньори от България, Испания, Италия, Португалия, Румъния, Унгария,Турция и Словения. В учебно-квалификационния процес учителите придобиха знания и умения с практическа насоченост „Преминаване към иновативна дигитална класна стая“, „ ИКТ в обучението“ и „Иновативни подходи в преподаването“.

Участниците в обученията бяха въведени в теоретичния модул „Уменията на 21 век. Критично и творческо мислене и как може да се развие в процеса на играта“. Използвани бяха игрови стратегии за подобряване на ученето и дигитални умения за откривне на информация чрез QR кодове. Бяха разисквани актуални теми, свързани с опасностите в киберпространството - ИКТ – проблеми с безопасността (плагиатство, здраве, кибертормоз, киберпреследване)“ Бяха представени иновативни съвременни тенденции във формиращото оценяване, геймифициране на класната стая, дигитално разказване на истории, както и много информация за проектно-базираното обучение в учебния процес. В края на един от курсовете с интересна презентация беше представен уебсайта на нашето училище, който впечатли организаторите и партньорите ни. Бяха предоставени много източници, свързани с обученията, линкове към платформи и приложения за намиране на уроци, създаване на блогове, уебсайтове, плакати и други визуални материали, приложими ежедневно в работата на учителя.

 

Проект „Утопия. Развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая.“ Програма Еразъм +, КД 201

Следвайки стратегията за развитието на училището,  кандидатствахме по проект, дейност КД 201- стратегически партньорства,  подкрепящи иновациите.

Стратегическите партньорства имат за цел да подкрепят разработването, трансфера и въвеждането на иновативни практики , както  и изпълнението на съвместни инициативи, насърчаващи сътрудничеството, ученето сред равнопоставени партньори и обмена на опит на европейско равнище.

Проект „Утопия. Развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая.“ Програма Еразъм +, КД 201.

“Utopia. Developing skills for cross-curricular teaching in a community-based and outdoor environment.”№ 2019-1-BE02-KA201-060343; Erasmus + programme, KA201.

Главен кординатор по проекта е  Белгия–гр.Vorselaar (училище VLS Windekind) и партньори: България, Великобритания-Лондон,  Уелс, Гърция, Испания и Словения.

   Цели:

- повишаване на съществуващите и развиване на нови иновативни умения в динамичната среда на 21 век;

- обогатяване на учебния опит чрез подобряване на съществуващите практики;

- предоставяне на възможност на всички участници да разнообразят учебната среда по нестандартен начин;

- повишаване на мотивацията и увереността;

- насърчаване на самоусъвършенстването чрез предоставяне на учебни помагала и материали за професионално развитие;

- да се създадат иновативни инструменти (под формата на „ рамка”, списание, уроци и набор от добри практики) чрез обмен на практики и чрез сътрудничество на международно ниво;

Работен процес:

Проектът е част от програма Еразъм +, започва през септември 2019г. и завършва през октомври 2022 г. През това време използваме еTwinning (twinspace) като средство за общуване,  за сътрудничество и обмен на опит, както и за да споделяме уроци, документи за разпространение на резултатите.

Очаквани резултати:

-Инструментариум за работа, ръководство с уроци, списание с публикувани 40 добри практики.

-Развитие и обмен на добри практики.

- Изграждане на мрежа от учители с нагласи за растеж, готови да се справят с предизвикателствата на 21-ви век.

В процеса на работа са образувани : основна група, две групи за обучение на учители, три фокус групи. Чрез съвместна работа с нашите партньори и споделяне на опит след проведените мобилности, разработвне на добри практики в различни области,  които публикуваме  в сайта на проекта и ще бъдат обобщени в списание.

През месец  ноември 2019  и месец януари  2020 се проведоха срещи на учители в училището координатор по проекта (училище VLS Windekind, град Vorselaar), Белгия. В двете срещи учителите работиха по рамката на проекта, уменията на 21 век, развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая. В работния процес учителите работиха в групи с партньори от различни държави, което даде възможност за опознаване  и споделяне на педагогически опит. Чудесна беше възможността да разгледат училището и да участват в проекти по които работи училището в среда извън класната стая.

 

Рамка на проекта

Presentation Framework Bulgaria

Windekind

 

Още за проекта "Утопия"

 

Среща по проект "Програма Еразъм +", КД 201

През учебната 2021/2022 г., в периода от 07.03.2022 г. до 09.03.2022 г., Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора,  беше домакин на транснационална работна среща по проект Утопия. Развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая. Програма Еразъм +, КД 201. № 2019-1-BE02-KA201-060343

Главен координатор по проекта е Белгия – гр. Vorselaar (училище VLS Windekind), а партньори: България, Великобритания - Лондон, Гърция, Испания, Словения и две партньорски организации – университети за подготовка на педагогически специалисти от Уелс.

Основната задача на срещата беше споделяне на добри практики във фокус групи – ученици от шест до осем години. 

Гостите бяха посрещнати със специален концерт с участие на талантливите Светиниколци.

Изключително интересен за партньорите ни беше споделеният опит от подготвителните групи в училището. Госпожа Стоянка Аргирова представи своя дългосрочен проект „Пътят на хляба“. Децата демонстрираха приготвяне на обредна пита за „Добре дошли, както и вкусни питки за предстоящите пролетни празници. Беше представена презентация с интересна информация за пътя на хляба и всички етапи, през които той минава, за да стигне до нашата трапеза. Дечицата, съвместно с родители и гости, омесиха пити с формата на слънца, плодове и цветя.

Групата на госпожа Мариела Райчевска изработи подаръци от екологични материали за предстоящия празник на мама. Учителите с интерес наблюдаваха споделените практики, след което  дискутираха показания опит.

След това бяха представени проекти сред природата от партньорите от Гърция, Словения, Испания и Белгия.

           Много вълнуващи бяха срещите на гостите с учениците от първи и трети клас и техните учители. Децата ги приветстваха и им поднесоха интересни изненади.

Беше представена българската образователната система, изучаваните учебни предмети, ангажираността на учениците и техните родители, както и съвместната дейност с други организации като „Зелени Балкани“, обсерваторията, библиотеки, музеи  и др.

В края на срещата госпожа Гайдарова връчи на гостите сертификати за участие в проекта.

Измина една незабравима  седмица с много положителни емоции. Бяха създадени добри приятелства и насърчено сътрудничеството между партньорските организации.

Разработените добри практики са представени на сайта на проекта. Предстои тяхното обобщаване и  публикуване в списание с цел използването им от учителите от цяла Европа.

 

Иновациите - гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето

 

Logo

 

 

Проект по програма Еразъм +, КД 101, номер на проекта: 2019-1-BG01-KA101-062055

Picture 1

Проектът включва участие на педагогическите специалисти от Шесто основно училище ”Свети Никола”, гр.Стара Загора в структурирани квалификационни курсове. Планът предвижда осъществяване на 8 мобилности в рамките на две години: 01.06.2019г.-31.05.2021г.

Основните цели са насочени към:

1. Усъвършенстване на  уменията за използване на различни иновативни методи и техники на преподаване, които са ориентирани към обучаемите, насърчаване решаването на значими задачи в реалния свят и развиване на компетенции.

2. Повишаване уменията за използване на отворени дигитални ресурси, развиване на медийна грамотност, увеличаване на капацитета за предизвикване на промени по отношение на модернизацията чрез използване на ИКТ.

3. Придобиване на умения и знания, необходими за създаване и внедряване на платформи за електронно обучение, включване на цифровите технологии в образователни уроци по отношение на интердисциплинарния подход.

4. Генериране на готови идеи и материали за работа за подпомагане на училищното или организационното развитие в областта на иновационното образование по отношение на интердисциплинарния подход.

5. Запознаване с колеги от различни националности в рамките на ЕС и споделяне на професионален и междукултурен опит. Обогатяване на чуждоезиковите умения на участниците и разширяване на професионалния им речник.

Участието в международни мобилности ще помогне да обменяме полезна информация, идеи, разработване и прилагане на иновативни уроци с цел подобряване качеството на преподаване и обучение. Винаги сме търсили начини да се развиваме и да бъдем съизмерими с образованието в Европейските ни партньори.

От 02.09.2019 г. до 07.09.2019 г. се осъществиха първите две мобилности със средства, отпуснати по проект „Иновациите - гаранция за успеха на всяко дете в бъдещето“, номер: 2019-1-BG01-KA101-062055.

Стелиана Иванова и Гергана Стратиева, начални учители в Шесто ОУ „Свети Никола“ – гр. Стара Загора, участваха в квалификационен курс на тема: ”Flipped classroom” в обучителна организация „Europass Academy”, Флоренция, Италия. Педагогическите специалисти успешно завършиха квалификационната дейност на тема „Обърната класна стая“. Обучението им премина в група от 12 педагози от 8 различни европейски държави. В рамките на 5 учебни дни участниците усвоиха теоретични знания и практически умения за това как да използват метода на „обърнатата” класна стая в своята работа, как да създават образователни мултимедийни продукти с помощта на различни програми и приложения и как да използват нови стратегии в груповата работа.

В края на курса всеки от участниците представи и защити своя интерактивен урок, разработен съобразно изискванията и концепцията за обърната класна стая, като получи сертификат за участие. В рамките на обучението се запознаха и с културното и историческо наследство на Флоренция и Тоскана.

Учителките вече прилагат придобития опит в педагогическата си практика и ще споделят иновативни методи на обучение в класната стая с останалите педагогически специалисти от училището във вътрешноинституционална квалификационна дейност.

 

 

 

ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ

Обърнатата класна стая е иновативен педагогически модел, при който типичните елементи на урочната единица – преподаване и домашна работа - са обърнати. Новият учебен материал е представен в кратки видеоуроци. Те се предоставят на учениците преди учебния час в училище, за работа с тях вкъщи, а времето в класната стая се използва за упражнения, дискусии и проекти, свързани с темата на видеоурока.

Обърнатата класна стая дава възможност за фокусиране върху активното учене и повишаване на интереса и ангажираността на учениците в учебния процес. Методът предоставя възможности за работа в класове с различно ниво на знания и умения на учениците, за справяне с разнообразни затруднения по време на обучението и възможност за учене според индивидуалните темпове и стилове на всеки ученик.

Видеоклиповете се създават с помощта на компютърни програми “Screencast matic”, “Kapwing” и други. След това те се превръщат във видеоуроци с други компютърни програми и приложения като „Edpuzzle“, „TedEd“ и „Flipgrid“. Видеоурокът съдържа както новото учебно съдържание, така и въпроси и задачи, които служат за проверка и контрол.

Нивото на разбиране и усвояване на учебния материал се проверява с помощта на приложенията Learning apps, Kahoot, Quizlet, Quizzez, Plickers иScratch.

По време на учебните часове се използват основно игрови и интерактивни методи – групова работа, мисловни карти, мозъчна атака и други.

Снимките са от споделен опит с учителите от Шесто ОУ ”Свети Никола” и открит урок с учениците от 3 „Ж” клас на 13.11.2019 г. на тема „Водното богатство на България”.

Споделяне на  педагогически опит от  участието в  структуриран квалификационен курс -"Flipped classroom", "Обърната класна стая", Флоренция, Италия. Стелиана Иванова и Гергана Стратиева представиха презентации и електронни ресурси пред педагогическите специалисти в Шесто ОУ"Свети Никола", гр. Стара Загора.

 

 

Гергана Стратиева сподели добри практики от обучението във Флоренция с педагогическите специалисти от ГЦОУД в Шесто ОУ "Свети Никола".

 

 

Открит урок на тема "Природни богатства"  с ученици  от 3 Г и +3 Е клас от ГЦОУД.  Въвеждане на иновативни практики от "Обърната класна стая" и нови  електронни ресурси в процеса на обучение в трети клас. Урокът е представен пред педагогическите специалисти  от ГЦОУД, Шесто ОУ "Свети Никола", гр.Стара Загора.

 

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg