Организация и провеждане на Национално външно оценяване за IV и VII клас и образци на документи

 

1. Заповед  № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО и график на дейностите

 

2. Писмо на РУО - Стара Загора във връзка с приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО

 

3. Заявление до комисия за класиране и насочване в профилирани паралелки и паралелки за придобиване на професионално образование

 

4. Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища, област Стара Загора

 

5. Инструктаж за ученика за НВО в края на VII клас през учебната 2019/2020 г.

 

6. Инструктаж за квестора за НВО в  VII клас през учебната 2019/2020 г.

 

7. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на VII клас през учебната 2019/2020 г.

 

8. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас през учебната 2019/2020 г.

 

9. Инструктаж за квестора за НВО в  IV клас през учебната 2019/2020 г.

 

10. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на IV клас през учебната 2019/2020 г.

 

11. Утвърден държавен план-прием за осми клас - РД06 333