За нас

Училището днес

И през новата учебна година Шесто основно училище “Свети Никола” отваря гостоприемно врати за своите възпитаници и продължава дейността си като водещо, достъпно, привлекателно, гарантиращо оптимално разгръщане личностния потенциал на ученика - интелектуален, емоционален, физически.

Мисия на училището

Реализиране на високоефективна образователна и възпитателна подготовка с цел развитие личността на детето, талантите, умствените и физическите му способности и подготовката му за отговорен начин на живот в свободно общество, в дух на свободомислие, разбирателство, толерантност.

Цели на училището

·         Мотивиране на учениците за учене, активиране на творческите им способности за постигане на реални най-добри резултати в учебния процес.

·         Развитие на социокултурата, езиковата и литературната компетентност на учениците от 1 до 7 клас в зависимост от възрастовите им особености и интелектуално развитие в различните класове.

·         Възпитание на учениците в хуманизъм, демократизъм, толерантност.

·         Формиране на гражданско поведение и  екологична култура у учениците.

·         Формиране на умения и навици за здравословен начин на живот в училище и извън  него.

·         Утвърждаване на училищен ред за опазване на материалната база.

·         Възпитаване  и укрепване на традициите в училище и класа.

·         Разширяване сътрудничеството и партньорството на училището ни с Училищното настоятелство, родителската и местната общественост, с неправителствени организации и с държавни обществени институции.

·         Възпитание в дух на родолюбие и утвърждаване на националните културни ценности.

·         Приоритети в дейността на училището

·         Издигане качеството на обучението по всеки учебен предмет.

·         Гражданското образование и екологично възпитание.

·         Използване на съвременни комуникационни технологии и Интернет в обучението по чужд език, изобразително изкуство и други предмети.

·         Въвеждане на информационните технологии като част от обучението на учениците по различни предмети.

·         Творческо прилагане на всички новости и съвременни образователни тенденции.

В VІ ОУ „Свети Никола”- гр. Стара Загора Ви очакват всеотдайни и висококвалифицирани учители и специалисти, които се стремят да повишават мотивацията за учене, да създадат у своите възпитаници чувството на национално самосъзнание, умения за успешно интегриране на личността в обществото и адаптивност към бързо изменящите се условия на живот.

Ръководството на училището и целият екип влагат професионалните си умения и любовта си тук, за да може всеки ученик да се чувства горд, че е избрал това училище.

 Високите изисквания и дълбоката човечност, които са основните принципи на възпитанието в училището, изграждат децата като личности, които получават образование и възможност да се конкурират в езиковите гимназии и други училища с прием след VII клас.

 

Защита на личните данни

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg