Тийнеджърът - как да го обичаме истински

ТИЙНЕЙДЖЪРЪТ - КАК ДА ГО ОБИЧАМЕ ИСТИНСКИ 
Д-Р РОС КЕМБЪЛ

Originally published in English under the title of
How to Really Love Your Teenager, Dr. Ross Campbell
(c) 1981 by SP Publications, Inc.
All rights reserved
Victor Books / Scripture Press Publications, Inc.
1825 College Avenue, Wheaton, IL 60187, USA

Първо българско издание
(c) 1996 г., Издателство Нов Човек
София 1303, ул. Антим I, 28
ISBN 954-407-072-9
Превод от английски: Петя Зарева
Редактор: Владимир Райчинов
Художник: Калина Сертева

Предисловие

Двадесетото столетие задъхано отминава, повлякло след себе си добрите стари ценности на нашите майки и бащи. Семейството, приятелството, честността се превръщат в едва ли не смешна отживелица, която не си заслужава дори да бъде коментирана. Какви са последиците от това? Разбира се, отрицателни.
Обществото ни се обезверява и озверява, а това влияе най-вече на подрастващите. Човек живее така, както са го учили. И ако ние сме били научени на нещо по-добро, наша длъжност е да го предадем на тези след нас.
Всички знаем (на теория, поне), че семейството е най-малката, но определяща всичко друго единица в обществото. Съответно тя обуславя социалното развитие или нравствения упадък на една нация. Какво е положението у нас? Телевизията, киното, радиото и не на последно място литературата тласкат израстващото поколение да развива неморален и, бихме казали, ненормален светоглед. Резултатите са липса на доверие в брачната институция, изчезване на етичната мотивировка за обществено държание, поява на житейска неориентираност у преобладаващата част от съвременните младежи.
Къде е истината?

Прочети още...

Посетете педагогическия съветник

Уважаеми ученици, родители, колеги,

Педагогическият съветник на VІ Основно училище “Свети Никола” е на Ваше разположение и Ви очаква в кабинет 22, етаж 2 - магистър психолог Мария Стойкова.

Професионалната роля на Педагогическия съветник е да бъде посредник в отношенията “индивид – училищна система” като подпомага адаптирането на учениците към образователната и социалната системи. Дейността му е насочена към ученика и неговата индивидуалност. Той помага за: по-успешното преодоляване навъзникващи затруднения от образователно естество; социализирането на ученици от семейства със затруднения; ученици без семейства; ученици с хронични заболявания; ученици с отклонения в социалното си поведение.

При Педагогическия съветник можете да намерите полезна информация, интересни материали и да получите индивидуална консултация, професионален съвет и институционална подкрепа при разрешаване на спорове и възникнали проблеми във връзка с взаимоотношенията между ученици, родители, учители и училищното ръководство.

Педагогическият съветник предоставя индивидуални консултации за:

  • Ученици -  по проблеми, свързани с тяхното поведение; във връзка  с взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; по психичното, личностното и интелектуалното им развитие;
  • Учители - професионално консултиране по проблеми, произтичащи от взаимоотношенията с учениците, с колегите им, с родителите;
  • Родители - по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; по проблеми, свързани с личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – учители, училищно ръководство, училищно настоятелство.

Работно време на кабинета:
от 8:00 до 16:30 ч., почивка от 12:00 до 12:30 ч.

Форма А1 - Заявка за консултация

Форма А2 - Заявка за превантивна и корекционна работа